Generalforsamling i EXA-foreningen Danmark 2019

Formandsberetning
Generalforsamling 2019 i Foreningen for Expressive Arts Danmark


I 2018 har Foreningen for Expressive Arts Danmark afholdt en generalforsamling og to workshops.

Ang. arrangementer.
Lørdag den 27. januar 2018 inviterede Foreningen for Expressive Arts Danmark til en workshop med titlen "Fordybelse med musik” faciliteret af Tove Skovbo Christensen, cand.mag. i musik og psykologi samt GIM-terapeut. Tove fortæller overordnet om GIM - The Bonny Method of Guided Imagery and Music - og hvordan krydsfeltet mellem musik og psykologi kan skabe forandring. I tråd med andre psykoterapeutiske retninger kan GIM sessioner have både støttende, eksplorativt eller eksistentielt/ spirituel retning, hvilket afhænger af klientens behov og terapeutens vurdering. Gennem workshoppen lytter vi til forskellige musikstykker og deler efterfølgende, hvad musikken fremkalder. Tove viser, hvordan en GIM session er struktureret og gennem hendes kyndige guidning, får vi mulighed for at opleve en musikalsk fantasirejse, hvorefter der tegnes mandalaer med farvekridt. Tak til Tove for en inspirerende eftermiddag. 
Efter workshoppen afholdt foreningen generalforsamling. De fremmødte medlemmer pointerede, at så længe, der er interesse for feltet, så er der opbakning til foreningens eksistens. Lisa Madsen, Johanna Jonsdottir, Nana Wibholm og Marianne Ruth Kristensen genvælges til bestyrelsen.
Både workshoppen ”Fotografi og det indre landskab”, der var planlagt til afholdelse den 21. april 2018 og sommerkurset 2018 med temaet ”Stedets Stemme”, der var planlagt til at finde sted på Danakilde den 9.-10. juni 2018 måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger.
Den 16. september 2018 inviterede foreningen sammen med Henriette Lykke til en workshop med titlen: “Fotografi og det indre landskab”. De ni deltagere i workshoppen fik mulighed for at udfolde sig i både Henriettes skønne atelier og Grib Skov. I stilhed og med kameraet som mediator gik deltagerne om formiddagen i dialog med skovens liv og skønhed. Efter en frokost omkring bålstedet vandrede de i stilhed tilbage til atelieret, udvalgte ét fotografi og skabte med det udgangspunkt et maleri eller en collage. Det skabende arbejde blev afsluttes med en æstetisk feedback. Stor tak til Henriette for en - som Nanna skriver i workshopreferatet - ”berigende dag hvor både indre og ydre landskaber blev stemt og som skabte lyst til yderligere udforskning af fotografiet.”

Ang. medlemmer
Foreningen har i 2018 haft 28 kontingentbetalende medlemmer, hvilket er et fald af medlemstallet ift. de 38 medlemmer i 2017. Vi har foruden medlemmer en del EXA-interesserede på mailinglisten og ser det stadig som en væsentlig opgave at sprede information om Expressive Arts aktiviteter i ind- og udland og dermed danne basis for netværksdannelse.

Ang. bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2018 bestået af Johanna Jonsdottir, Henriette Lykke, Lea Bentsen, Lisa Madsen, Nanna Wibholm og Marianne Ruth Kristensen. Vi har afholdt to møder i 2018; et i maj og et i november. Begge møder er afholdt i København.

På mødet i maj besluttede vi at fastholde bestyrelsesstrukturen med Marianne Ruth Kristensen som formand og Johanna Jonsdottir som kasserer i EXA-foreningens bestyrelse. Johanna er ansvarlig for medlemskartotek og udsending af kontingentmails. Marianne har, foruden planlægning og opfølgning af bestyrelsens arbejde, ansvaret for revision og opdatering af hjemmeside samt udsending af workshopinvitationer mv. Henriette Lykke er ansvarlig for vedligeholdelsen af EXA-foreningens facebookside. Lisa har ansvar for EXA-foreningens materialer og mange af de praktikaliteter der er i forbindelse med foreningens arrangementer. Bestyrelsen evaluerede januarworkshop og generalforsamling og fik de sidste ting på plads vedr. det kommende sommerkursus på Danakilde. Henriette byder ind med sin fotoworkshop i september og vi udveksler ideer til workshop i forbindelse med generalforsamling 2019 og ny lokalitet ift. sommerkursus 2019. På mødet drøftede vi desuden aktivitet på hjemmesiden og facebook samt EXA-foreningens økonomi.
På mødet i november drøftede bestyrelsen detaljerne omkring det aflyste sommerkursus og evaluerede septembers fotoworkshop. Vi organiserer generalforsamling 2019, den tilknyttede workshop og drøfter mulige lokationer for og facilitator af sommerkurset 2019. Uddannelsesgruppen, der blev etableret på generalforsamlingen 2016, har haft vanskeligheder ved at få igangsat et struktureret arbejde. Gruppen er udvidet med Lisbeth Frølunde og der er lagt en langsigtet plan for at undersøge, hvad der allerede findes og hvad der er behov for. Gruppen består nu af Henriette Lykke, Nana Wibholm, Lisbeth Frølunde og Hanne Stubbe Teglbjærg, sidstnævnte vil stå til rådighed med erfaringer. Vi beslutter at fastholde foreningskontingentet på 300,- kr. årligt. Kontingentet skal opkræves hvert år i december/januar og forventes indbetalt senest en uge før den årlige generalforsamling. Vi drøfter foreningens fremtid, der skal på dagsordenen til generalforsamling 2019 og Lisa påtager sig at udfærdige et konkret oplæg til, hvordan en fremtidig transformation af foreningen kunne se ud. Bestyrelsens forslag er, at 2019 dedikeres til at skabe et nyt/forandret foreningsgrundlag.

Foreningen for Expressive Arts Danmark har indtil videre været velfungerende trods sin begrænsede størrelse og aktivitetniveau. En forening af denne art har sin berettigelse, idet der fortsat er stor interesse for æstetiske og kunstbaserede udviklingsformer inden for pædagogik, terapi og coaching. Det kunstbaserede arbejde i Danmark, Skandinavien og resten af verden er voksende, men Expressive Arts mangler uddannelse i Danmark og vores nye medlemmer har mange forskellige baggrunde. I bestyrelsen oplever vi derfor et behov for at drøfte andre mulige organiseringsformer end den hidtidige. Det er dog min overbevisning, at vi vedblivende kan og skal inspirere både os selv og andre med afsæt i den særlige faglighed, som vi kalder Expressive Arts. I EXA-foreningens bestyrelse vil vi fortsat arbejde for at understøtte, bevare og udbrede også det fænomenologisk kunstbaserede arbejde i Danmark. Vi ønsker fortsat at stimulere og facilitere alle former for dialoger, møder, workshops, kurser og ideer, der kan være med til at styrke det kunstbaserede arbejde, således at foreningen vedbliver at være et inspirationsnetværk for både medlemmer og andre interesserede.

Frederiksberg den 1. februar 2019.
Marianne Ruth Kristensen