Generalforsamling i EXA-foreningen Danmark 2020

Formandsberetning
Generalforsamling 2020 i Foreningen for Expressive Arts Danmark


I 2019 har Foreningen for Expressive Arts Danmark afholdt en workshop, en generalforsamling og en samtalesalon.

Ang. arrangementer.
Lørdag den 2. februar 2019 inviterede Foreningen for Expressive Arts Danmark til en workshop med titlen ‘Krop og ledelse - Embodied Leadership’ på Teaterøen i København. Workshoppen blev faciliteret af Anne Solgaard, der er uddannet i Expressive Arts fra bl.a. Tamalpa Institute samt tidl. underviser ved Norsk Institutt for Kunst- og Udtrykks-kommunikasjon (NIKUT). Annes intention var at give deltagerne en levende erfaring af praksis med kropsligt nærvær i personlige såvel som arbejdsrelaterede sammenhænge. Workshoppen var bygget intermodalt op, således at dans/bevægelse var den primære modalitet med klare skift til tegning og kreativ skrivning. Tegninger og ord dannede eksempelvis et analogt udgangspunkt for små feedback-runder. De 25 deltagere fik mulighed for at arbejde på gulv både individuelt, parvis og i gruppe. Nanna Wibholm skriver i sit referat fra workshoppen: ”Det var indtrykket at mange bevægede sig gennem dagen på en mere eller mindre transformativ rejse, hvor den enkeltes egne impulser fik næring til videreførelsen af kropsligt lederskab.” En helt igennem vellykket workshop med en kompetent underviser i smukke, særlige om end lidt kølige lokaler.
Efter workshoppen afholdt foreningen generalforsamling. Et vigtigt punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag om, at foreningen bruger 2019 til at arbejde for at udvide og samle netværk af grupper og personer, der arbejder og/eller interesserer sig for en kunstbaseret tilgang til psykoterapi, undervisning og coaching. Målet er at ændre foreningen, så den kan danne ramme om et sådant udvidet felt eller kan indgå i en anden type forpligtende fællesskab/netværk for folk med forskellige tilgange, baggrunde og uddannelser. Begrundelsen er, at der er et stort og levende felt for kunstbaseret arbejde i Danmark og da EXA ikke har uddannelse i DK kommer vore nye medlemmer med forskellige baggrunde og interesse for det kunstbaserede arbejde. Generalforsamlingen drøfter forslaget og der er bred enighed om, at det er en god ide og helt nødvendigt at satse på et udvidet netværk. Forsamlingen beslutter, at afholde et møde i løbet af 2019, hvor vi inviterer bredt til en struktureret, men uformel drøftelse af muligheden for fremtidigt fællesskab. Nanna og Henriette er tovholdere i forhold til at arrangere mødet.
Kasserer Johanna Jonsdottir fremlægger regnskabet, der godkendes af generalforsamlingen. Lea Bentsen og Henriette Lykke genvælges til bestyrelsen og generalforsamlingen afsluttes med en sang.
Både sommerworkshoppen i Pinseskoven, der var planlagt til afholdelse den 15. juni 2019, og sensommerkurset 2019 med temaet Masker, der var planlagt til at finde sted på Kirsebærgården, Nykøbing Sjælland den 6. – 7. september 2019 måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger.
Den 22. september 2019 inviterede foreningen alle med interesse for et nyt fremtidigt fællesskab til arrangementet ”Transformationens Kunst - en samtalesalon om fremtidsbilleder”, der blev afholdt på Fountain House, København N. Nanna Wibholm og Henriette Lykke guidede os gennem eftermiddagen, der indledtes med en kort præsentation af de 27 engagerede fremmødte, hvorefter Gitte Lønstrup Dal Santo, mag.art. & ph.d., certificeret coach & MINDstrain coach inspirerende introducerede os til App´en ”Art Speaks of You”. Vi arbejdede derefter gruppevis og kreativt med idéer, drømme og visioner for et fremtidigt netværk/fællesskab. De mange gode ideer og overvejelser blev præsenteret vha. vision boards og gennem en opsamlende dialog om muligheder og ønsker for fremtiden.
Forsamlingen besluttede at afholde næste møde den 26. januar 2020, hvor dannelsen af og indhold i et nyt netværk skal debatteres. Styregruppen til facilitering af mødet for det nye netværk består af Mathilde Grün-Levy, Liat Ravon og Lisbeth Frølunde. Henriette Lykke er senere indtrådt i gruppen.

Ang. medlemmer
Foreningen har i 2019 haft 23 kontingentbetalende medlemmer, hvilket er et lille fald af medlemstallet ift. de 28 medlemmer i 2018. Vi har foruden medlemmer en del EXA-interesserede på mailinglisten.

Ang. bestyrelsen.
Bestyrelsen har i 2019 bestået af Johanna Jonsdottir, Henriette Lykke, Lea Bentsen, Lisa Madsen, Nanna Wibholm og Marianne Ruth Kristensen. Vi har afholdt to møder i 2019; et i april og et i november. Begge møder er afholdt i København.
På mødet i april besluttede vi at fastholde bestyrelsesstrukturen med Marianne Ruth Kristensen som formand og Johanna Jonsdottir som kasserer i EXA-foreningens bestyrelse. Johanna er ansvarlig for medlemskartotek og udsending af kontingentmails. Marianne har, foruden planlægning og opfølgning af bestyrelsens arbejde, ansvaret for revision og opdatering af hjemmeside samt udsending af arrangementsinvitationer mv. Henriette Lykke er ansvarlig for vedligeholdelsen af EXA-foreningens facebookside. Lisa har ansvar for EXA-foreningens materialer og sørger sammen med Lea for mange af de praktikaliteter, der er i forbindelse med foreningens arrangementer. Bestyrelsen evaluerede danseworkshop og generalforsamling 2. februar og fik de sidste ting på plads vedr. workshoppen i Pinseskoven og sensommerkursus på Kirsebærgården. Vi drøftede det kommende møde vedr. EXA-foreningens fremtid og transformation, som besluttet på generalforsamlingen, og Lea tilbyder at gå aktivt ind i arbejdsgruppen sammen med Nanna og Henriette. Datoen for mødet fastsættes til den 22. september 2019. Vi beslutter dato for generalforsamlingen 2020 og drøfter mulige workshopledere. På mødet drøftede vi desuden aktivitet på hjemmesiden og facebook samt EXA-foreningens økonomi.
På mødet i november drøftede bestyrelsen detaljerne omkring det aflyste Pinseskovs-arrangement og sensommerkursus. Vi evaluerede arrangementet ”Transformationens Kunst - en samtalesalon om fremtidsbilleder”, som vi var enige om var vellykket; godt planlagt og gennemført i gode rammer med mange engagerede fremmødte. Vi organiserede generalforsamlingen 2020 og drøftede i den forbindelse bestyrelsens forslag til (a) til hvilke formål foreningens indestående skal doneres (b) hjemmesidens fremtid (c) facebooksiden fremtid og (d) materialernes fremtid i tilfælde af foreningens nedlæggelse. Vi drøfter desuden ideer til begravelsesritual samt beslutter at invitere alle medlemmer til brunch inden generalforsamlingens afvikling. Vi enes om at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15. januar 2020 for at planlægge arrangementet den 26. januar i detaljer. Mathilde Grun-Levy var inviteret til at deltage i sidste del af bestyrelsesmødet. Mathilde orienterede os om styregruppens planer for netværksmødet 26. januar 2020 og bl.a. fremlagde bestyrelsen sit behov for, at der blandt deltagerne afklares, hvor stort engagementet er for at skabe et forpligtende netværk. Det gælder både ansvar, styring, ledelse og økonomi, stabilitet og kontinuitet. Det var en god og givende samtale for alle.

Medlemstallet i Foreningen for Expressive Arts Danmark og interessen for foreningens arrangementer har været dalende gennem de sidste år. Det kunstbaserede arbejde i Danmark, Skandinavien og resten af verden er voksende, men Expressive Arts mangler uddannelse i Danmark og vores nye medlemmer har mange forskellige faglige baggrunde. Bestyrelsen har derfor i 2019 taget initiativ til at drøfte andre mulige organiseringsformer end den hidtidige. På den baggrund foreslår bestyrelsen, at foreningen i dens nuværende form nedlægges.
Det er min overbevisning, at et ny form for netværk har sin berettigelse, idet der er stor interesse for æstetiske og kunstbaserede udviklingsformer inden for pædagogik, terapi, coaching og forskning Som mangeårig formand for foreningens bestyrelse og med et hjerte der banker for de intermodale kunstorienterede metoder og den særlige faglighed, som vi kalder Expressive Arts, er det mit håb og min overbevisning, at en ny sammenslutning kan danne ramme for også denne gren af det kunstbaserede arbejde i Danmark.

Tak for mange gode og berigende år i Foreningen for Expressive Arts Danmark.

Frederiksberg den 25. januar 2020
Marianne Ruth Kristensen