Generalforsamling i EXA-foreningen Danmark 2019

Formandsberetning
Generalforsamling 2019 i Foreningen for Expressive Arts Danmark


I 2018 har Foreningen for Expressive Arts Danmark afholdt en generalforsamling og to workshops.

Ang. arrangementer.
Lørdag den 27. januar 2018 inviterede Foreningen for Expressive Arts Danmark til en workshop med titlen "Fordybelse med musik” faciliteret af Tove Skovbo Christensen, cand.mag. i musik og psykologi samt GIM-terapeut. Tove fortæller overordnet om GIM - The Bonny Method of Guided Imagery and Music - og hvordan krydsfeltet mellem musik og psykologi kan skabe forandring. I tråd med andre psykoterapeutiske retninger kan GIM sessioner have både støttende, eksplorativt eller eksistentielt/ spirituel retning, hvilket afhænger af klientens behov og terapeutens vurdering. Gennem workshoppen lytter vi til forskellige musikstykker og deler efterfølgende, hvad musikken fremkalder. Tove viser, hvordan en GIM session er struktureret og gennem hendes kyndige guidning, får vi mulighed for at opleve en musikalsk fantasirejse, hvorefter der tegnes mandalaer med farvekridt. Tak til Tove for en inspirerende eftermiddag. 
Efter workshoppen afholdt foreningen generalforsamling. De fremmødte medlemmer pointerede, at så længe, der er interesse for feltet, så er der opbakning til foreningens eksistens. Lisa Madsen, Johanna Jonsdottir, Nana Wibholm og Marianne Ruth Kristensen genvælges til bestyrelsen.
Både workshoppen ”Fotografi og det indre landskab”, der var planlagt til afholdelse den 21. april 2018 og sommerkurset 2018 med temaet ”Stedets Stemme”, der var planlagt til at finde sted på Danakilde den 9.-10. juni 2018 måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger.
Den 16. september 2018 inviterede foreningen sammen med Henriette Lykke til en workshop med titlen: “Fotografi og det indre landskab”. De ni deltagere i workshoppen fik mulighed for at udfolde sig i både Henriettes skønne atelier og Grib Skov. I stilhed og med kameraet som mediator gik deltagerne om formiddagen i dialog med skovens liv og skønhed. Efter en frokost omkring bålstedet vandrede de i stilhed tilbage til atelieret, udvalgte ét fotografi og skabte med det udgangspunkt et maleri eller en collage. Det skabende arbejde blev afsluttes med en æstetisk feedback. Stor tak til Henriette for en - som Nanna skriver i workshopreferatet - ”berigende dag hvor både indre og ydre landskaber blev stemt og som skabte lyst til yderligere udforskning af fotografiet.”

Ang. medlemmer
Foreningen har i 2018 haft 28 kontingentbetalende medlemmer, hvilket er et fald af medlemstallet ift. de 38 medlemmer i 2017. Vi har foruden medlemmer en del EXA-interesserede på mailinglisten og ser det stadig som en væsentlig opgave at sprede information om Expressive Arts aktiviteter i ind- og udland og dermed danne basis for netværksdannelse.

Ang. bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2018 bestået af Johanna Jonsdottir, Henriette Lykke, Lea Bentsen, Lisa Madsen, Nanna Wibholm og Marianne Ruth Kristensen. Vi har afholdt to møder i 2018; et i maj og et i november. Begge møder er afholdt i København.

På mødet i maj besluttede vi at fastholde bestyrelsesstrukturen med Marianne Ruth Kristensen som formand og Johanna Jonsdottir som kasserer i EXA-foreningens bestyrelse. Johanna er ansvarlig for medlemskartotek og udsending af kontingentmails. Marianne har, foruden planlægning og opfølgning af bestyrelsens arbejde, ansvaret for revision og opdatering af hjemmeside samt udsending af workshopinvitationer mv. Henriette Lykke er ansvarlig for vedligeholdelsen af EXA-foreningens facebookside. Lisa har ansvar for EXA-foreningens materialer og mange af de praktikaliteter der er i forbindelse med foreningens arrangementer. Bestyrelsen evaluerede januarworkshop og generalforsamling og fik de sidste ting på plads vedr. det kommende sommerkursus på Danakilde. Henriette byder ind med sin fotoworkshop i september og vi udveksler ideer til workshop i forbindelse med generalforsamling 2019 og ny lokalitet ift. sommerkursus 2019. På mødet drøftede vi desuden aktivitet på hjemmesiden og facebook samt EXA-foreningens økonomi.
På mødet i november drøftede bestyrelsen detaljerne omkring det aflyste sommerkursus og evaluerede septembers fotoworkshop. Vi organiserer generalforsamling 2019, den tilknyttede workshop og drøfter mulige lokationer for og facilitator af sommerkurset 2019. Uddannelsesgruppen, der blev etableret på generalforsamlingen 2016, har haft vanskeligheder ved at få igangsat et struktureret arbejde. Gruppen er udvidet med Lisbeth Frølunde og der er lagt en langsigtet plan for at undersøge, hvad der allerede findes og hvad der er behov for. Gruppen består nu af Henriette Lykke, Nana Wibholm, Lisbeth Frølunde og Hanne Stubbe Teglbjærg, sidstnævnte vil stå til rådighed med erfaringer. Vi beslutter at fastholde foreningskontingentet på 300,- kr. årligt. Kontingentet skal opkræves hvert år i december/januar og forventes indbetalt senest en uge før den årlige generalforsamling. Vi drøfter foreningens fremtid, der skal på dagsordenen til generalforsamling 2019 og Lisa påtager sig at udfærdige et konkret oplæg til, hvordan en fremtidig transformation af foreningen kunne se ud. Bestyrelsens forslag er, at 2019 dedikeres til at skabe et nyt/forandret foreningsgrundlag.

Foreningen for Expressive Arts Danmark har indtil videre været velfungerende trods sin begrænsede størrelse og aktivitetniveau. En forening af denne art har sin berettigelse, idet der fortsat er stor interesse for æstetiske og kunstbaserede udviklingsformer inden for pædagogik, terapi og coaching. Det kunstbaserede arbejde i Danmark, Skandinavien og resten af verden er voksende, men Expressive Arts mangler uddannelse i Danmark og vores nye medlemmer har mange forskellige baggrunde. I bestyrelsen oplever vi derfor et behov for at drøfte andre mulige organiseringsformer end den hidtidige. Det er dog min overbevisning, at vi vedblivende kan og skal inspirere både os selv og andre med afsæt i den særlige faglighed, som vi kalder Expressive Arts. I EXA-foreningens bestyrelse vil vi fortsat arbejde for at understøtte, bevare og udbrede også det fænomenologisk kunstbaserede arbejde i Danmark. Vi ønsker fortsat at stimulere og facilitere alle former for dialoger, møder, workshops, kurser og ideer, der kan være med til at styrke det kunstbaserede arbejde, således at foreningen vedbliver at være et inspirationsnetværk for både medlemmer og andre interesserede.

Frederiksberg den 1. februar 2019.
Marianne Ruth Kristensen

Ang bestyrelsens arbejde


På et ekstraordinært møde den 15. januar 2014 drøftede medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen for Expressive Arts Danmark mulige strategier for foreningen.
Vi fremlagde og afklarede hver især vor egen situation og på baggrund af dette og med udgangspunkt i de kølige kendsgerninger samt de indkomne svar på vores medlemsundersøgelse, drøftede vi, hvilke fremtidsmuligheder og -begrænsninger der findes for både bestyrelses- og foreningsarbejdet.

Bestyrelsens medlemmer er enige om, at kvaliteten af Expressive Arts arrangementerne skal forblive høj og være i overensstemmelse med både Expressive Arts teoretiske/filosofiske grundlag og foreningens vedtægter.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne har af varierende årsager færre ressourcer til foreningsarbejdet i de kommende år. Samtidig er det væsentligt for os at understrege, at vi alle nærer en dyb kærlighed til Expressive Arts arbejdet og har lyst til at fortsætte bestyrelsesarbejdet under forudsætning af, at bestyrelsen neddrosler sin aktivitet.

For at bevare foreningen foreslår vi derfor, at aktiviteterne vedligeholdes, men at bestyrelsens forpligtigelsesgrad og mødeaktivitet reduceres.
Det betyder primært, at vi som bestyrelse fra tidligere at være ansvarlig for ideudvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af fem årlige arrangementer nu forpligtiger os til at sørge for ét arrangement årligt. Dette arrangement vil blive afholdt i København i forbindelse med den årlige generalforsamling først i februar måned.
Dette forslag er fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2014.

Bestyrelsen ønsker at fremhæve, at alle medlemmer naturligvis på eget initiativ er velkomne til at arrangere workshops, kurser og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Expressive Arts teoretiske/filosofiske grundlag og foreningens formål. Vi vil bl.a. opfordre til, at der bliver arbejdet for at bevare det traditionsrige og vigtige sommerkursus på Liselund

Bestyrelsen vil være behjælpelig med, at medlemmernes Expressive Arts relaterede arrangementer bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside og via mailliste.
Invitationerne til aktiviteter kan sendes til foreningens web ansvarlig Marianne Ruth Kristensen på marianne@bykristensen.dk

På vegne af bestyrelsen
Marianne Ruth Kristensen


Logo

I slutningen af 2008 udskrev EXA-foreningen Danmark en logokonkurrence.
Blandt de indsendte forslag udvalgte EXA-foreningens bestyrelse i slutningen af 2009 et logo designet af Art Director Christopher Roos og som du kan se er det nye logo nu en integreret del af vores hjemmeside.

exa-logo-bw

Om logoet skiver Christopher Roos følgende:
"Mit udgangspunkt har været at lave et logo som udtrykker seriøsitet og som samtidig er lidt skævt!
Det er både blødt og kantet - som et udtryk for både det feminine og maskuline. Det er også et stiliseret ying/yang symbol som er adskilt, men alligevel sammensat gennem X'et. Derudover giver 'øjenene's skrå position, et tænksomt udtryk som er både tillidsvækkende og lyttende. Når man ser det som 'briller' giver det et seriøs præg og igen er øjenene skæve position med til at bløde op.
Og bare lige for at skære det ud i pap: det højre 'øje' er også et 'e' og det venstre er et 'a'. :o)"

Præmien for at vinde logokonkurrencen er symbolsk; Christopher Roos modtager to flasker god rødvin for sin indsats.
Vi siger tak til alle der har bidraget til konkurrencen!

Artikler


Majken Jacoby, Ph.D. har med sin seneste artikel "Strange Beauty" bidraget til bogen "In Praise of Poiesis, the Arts & Human Existence" A Festschrift for Stephen K. Levine.
Information om "In Praise of Poiesis, the Arts & Human Existence" kan ses på http://www.egsuniversity.ch/news/news-single/in-praise-of-poiesis/

Majken Jacoby har desuden skrevet flere artikler, der tidligere har været publiceret i internationale sammenhænge, heriblandt:
  • The Poietic Basis of Being: Thoughts on Expression and the Other Person Based on the Work of Merleau-Ponty; Published in Poiesis, A Journal of the Arts & Communication, vol. 5, EGS Press 2003.
  • The Necessity of Form - Expressive arts therapy in the light of the work of K.E. Løgstrup.
  • Drawing Writing: Reflections on Trash-Text; Published in: Crossing Boundaries. Explorations in Therapy & the Arts. A Festschrift for Paolo Knill. Ed. S. K. Levine. EGS Press 2002.

Læs alle artikler her