EXA-foreningen blev dannet i 2002 af en kreds af mennesker, der er uddannet i ISIS-Danmark.
Foreningens medlemstal har gennem årene ligget stabilt omkring 35-40 personer.
Den årlige generalforsamling afholdes i januar/februar og medlemskontingentet udgør 300,- kr pr. år.
Hvis du ønsker medlemsskab af foreningen skal du henvende dig via mail til kasserer Johanna Jonsdottir, jojoprivat62@gmail.com
Alternativt kan du indbetale 300,- kr på EXA-foreningens konto i Sydbank - kontonummer: 0570-0001554794, skrive dit navn i "Tekst på modtagers kontoudskrift" og derefter sende en mail til Johanna Jonsdottir, således at vi har din mailadresse og øvrige kontaktinformation.

Herunder kan du læse foreningens vedtægter.

Vedtægter

for foreningen for Expressive Arts (EXA) Danmark

§ 1 Foreningens navn er Foreningen for Expressive Arts Danmark. Dens hjemsted er formandens bopæl

§ 2 Foreningens formål er
  • at danne netværk for alle som arbejder med eller interesserer sig for en fænomenologisk og kunstbaseret tilgang til psykoterapi, pædagogik og coaching.
  • at skabe muligheder for formidling af ideer og inspiration mellem medlemmerne.
  • at støtte udbredelsen og den fortsatte eksistens af kunstbaseret psykoterapi, coaching og pædagogik i Danmark.
  • at arbejde for inspirationskurser og efteruddannelseskurser for medlemmerne.

§ 3
Medlemmer
Alle med kendskab til brug af kunst i undervisning, coaching eller psykoterapi som støtter foreningens formål kan være medlemmer.

§ 4 Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen for et år af gangen.
(I 2013 udgør dette 300 kr.)

§ 5 Bestyrelsen består af min. 5 og max. 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år, med 2 på valg i ulige år og 3 på valg i lige år (5), 3 på valg i ulige år og 4 i lige år (7). Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer.

§ 6 Foreningen afholder generalforsamling umiddelbart efter workshoppen i januar.
Bestyrelsen aflægger beretning og forelægger regnskab til godkendelse.
Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen tilsendes formanden senest 14 dage før workshoppen i januar.

§ 7 Foreningen kan opløses hvis 75% af medlemmerne stemmer for på generalforsamlingen.
Hvis mindre end 75% er tilstede på mødet indkaldes til ekstraordinært møde hvor opløsning kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Ved opløsning af foreningen tilfalder kassebeholdningen et almennyttigt formål besluttet af den opløsende forsamling.

Vedtaget på årsmødet februar 2007.
Revideret januar 2010

Bestyrelsen for EXA-foreningen består af

Marianne Ruth Kristensen (Formand og web.ansvarlig)
Harsdorffsvej 4A, 3. mf
1874 Frederiksberg C
Tlf.: 2681 1022
Mail: marianne.ruth.kristensen@gmail.com

Johanna Jonsdottir (Kasserer)
Søgade 12, 1.
4180 Sorø.
Tlf.: 2011 7742
Mail: jojoprivat62@gmail.com

Henriette Lykke
Esbønderupvej 79B, Saltrup,
3230 Græsted
Tlf.: 2336 5416
Mail: henriettelykke1@gmail.com

Lisa Madsen
Valbygaardsvej 60, 3. tv
2500 Valby
Tlf.: 2086 2615
Mail: lisaogmogens@gmail.com

Lea Bentsen
Palermovej 15 4, tv
2300 København S
Tlf.: 2368 5535
Mail: bentsenlea@gmail.com

Nanna Marie Wibholm
Tlf.: 5125 7432
Mail: nanna.wibholm@gmail.com